Impresszum és ÁSZF

Cégnév: Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Cím: Hanzing 11, 4785 Freinberg, Ausztria
Vállalkozási tevékenység:
Tehergépkocsis pótkocsik és felépítmények
Cégjegyzékszám:
364874f
Cégbíróság:
Ried im Innkreis-i Cégbíróság
Hatóság: ECG:
BH Schärding/Inn
ÁFA az. sz.: ATU66565433
A Felső-Ausztriai Gazdasági Kamara tagja
Copyright by Wilhelm Schwarzmüller GmbH, Hanzing 11, 4785 Freinberg, Ausztria

Kapcsolat:
Tel.: +43 7713 800-0
Fax: +43 7713 800-297
office@schwarzmueller.com
www.schwarzmueller.com

A Wilhelm Schwarzmüller GmbH nem szavatol a rendelkezésre bocsátott információk teljességéért, minőségéért vagy időszerűségéért. Mindenféle igény kizárt a Wilhelm Schwarzmüller GmbH-val szemben, amely az ajánlati információk használatával vagy nem használatával keletkeztek. Ugyanez érvényes minden más internetoldalra is, amelyekre hiperlinkekkel hivatkoznak. A Wilhelm Schwarzmüller GmbH nem felelős a hiperlinkekkel elérhető internetes oldalak tartalmáért.

Minden ajánlat kötelezettség nélküli és nem kötelező erejű. A Wilhelm Schwarzmüller GmbH kifejezetten fenntartja magának, hogy a részeket vagy a teljes ajánlatot külön bejelentés nélkül megváltoztassa vagy törölje vagy a közzétételt is ideiglenesen vagy véglegesen leállítsa.

A jelen honlap tartalma és felépítése szerzői jogvédelem hatálya alatt áll. Az információk vagy adatok sokszorosítása csak személyes és információs célú használatra engedélyezett. Az internetes prezentáció másolatának készítése és használata elektronikus vagy nyomtatott formában csak akkor engedélyezett, ha a tartalom – beleértve a szerzői és a copyright adatokat – változatlan marad.

A Wilhelm Schwarzmüller GmbH az osztrák jog szerint létesült és az osztrák jog hatálya alá tartozik. Ez vonatkozik a tárgyi adalékra és az internetes megjelenésre is. Ezért kizárt minden nemű igény, amely a törvényi rendelkezések harmadik államban történő be nem tartásán alapul.

A Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft.
ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI


I. Általános rendelkezések

Minden jelenlegi és jövőbeli, a Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „Schwarzmüller”) által eszközölt adásvétel (értékesítés és esetleges szállítás) kizárólag a jelen értékesítési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) alapján és rendelkezéseinek betartásával történik. Jelen ÁSZF minden olyan adásvételi előszerződés és szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelyeket a Schwarzmüller a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokkal összefüggésben más felekkel köt meg. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokban a Schwarzmüllerrel szerződő fél a jelen ÁSZF alkalmazásában „Vevő”.

A Schwarzmüller adásvételi jogviszonyára jelen ÁSZF mellett a felek között létrejött és a felek által kölcsönösen aláírt előszerződés (a továbbiakban: „Előszerződés”), valamint a felek által kölcsönösen aláírt adásvételi szerződés („Szerződés”) tartalma irányadó. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése és az Előszerződés vagy a Szerződés bármely rendelkezése egymással ellentétes lenne, úgy elsősorban a Szerződés, majd ezt követően az Előszerződés, majd jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

Jelen ÁSZF – külön meghivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is irányadó a felek között jövőben létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre, jogviszonyokra – kivéve, ha a felek írásban kifejezetten ettől eltérően állapodnak meg.

Bármely módosítás és eltérés a jelen ÁSZF-hez, a Szerződéshez, vagy az Előszerződéshez képest csak mindkét fél által jóváhagyott módon, írásban érvényes.

A Felek közötti korábbi megállapodások, korábbi üzleti gyakorlat és az üzletágban ismert és alkalmazott szokások nem válnak a szerződés részévé, kivéve, ha a jelen ÁSZF eltérően rendelkezik, vagy a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

A Schwarzmüller ezúton kizárja a Vevő általános beszerzési feltételeit. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei csak akkor alkalmazandóak a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokra, ha azokat a Schwarzmüller kifejezetten írásban elismeri. A Vevő általános szerződési feltételei akkor sem kötelezik a Schwarzmüllert, ha azokat a Schwarzmüller kifejezetten nem utasítja vissza, vagy ha azoknak jelen ÁSZF-fel nem kifejezetten ellentétes a tartalma, illetve csak kiegészítő vagy nem lényeges kérdésekben tartalmaz eltérő rendelkezéseket. A Schwarzmüller általi Előszerződés-ajánlatnak a Vevő által történő visszaigazolásával, ill. a teljesítés a Vevő általi elfogadásával e kikötést elfogadottnak kell tekinteni, és így a Vevő általános szerződési feltételeinek megküldésével történő esetleges megrendelés/visszaigazolás nem minősül eltérő, új ajánlatnak.

Vevő kijelenti, hogy külön is tanulmányozta és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF aláhúzással kiemelt rendelkezéseit is, különös tekintettel arra, hogy azok a vonatkozó, eltérést megengedő jogszabályi rendelkezésektől eltérően állapíthatják meg a felek jogait és kötelezettségeit.

A Schwarzmüller ezennel külön tájékoztatja Vevőt arról, hogy tekintettel az új Ptk. hatálybalépésére, a jelen ÁSZF rendelkezései eltérhetnek az eddig a felek között használt általános szerződési feltételektől.

A jelen értékesítési és szállítási feltételek a www.schwarzmueller.com/hu/ honlap alatt is közzétételre kerülnek.

II. Szerződéskötés és a szerződés tartalma
II.1 Előszerződés

A Schwarzmüller és a Vevő eltérő megállapodás hiányában – az esetleges írásbeli, szóbeli egyeztetéseket követően – Előszerződést kötnek. Az Előszerződés tartalmazza az adásvétel tárgyát, annak műszaki tartalmát (műszaki leírás), a vételárat, a fizetési feltételeket, a szállítási határidőt, a készrejelentés szabályozását, a foglalót és szükség szerint egyebeket. Az Előszerződés szövegét a Schwarzmüller mint ajánlatot („Előszerződés-ajánlat”) küldi meg a Vevőnek faxon/e-mailen és postai úton. A Schwarzmüller az Előszerződés-ajánlat faxon, vagy e-mailen történő elküldésének napjától számított 8 napos ajánlati kötöttséget határoz meg. A Schwarzmüller az Előszerződés-ajánlatban szereplő minden feltételt és rendelkezést lényeges feltételnek tekint. Ebből adódóan az Előszerződés-ajánlatban foglaltaktól bármiben, pl. kis mértékben vagy nem lényeges kérdésben is eltérő tartalmú visszaigazolás a Schwarzmüller által elutasítottnak tekintendő kivéve, ha a Schwarzmüller az eltérő tartalmat kifejezetten írásban elfogadja.

A Schwarzmüllert a 8 naptári napos ajánlati kötöttségi határidő eltelte után nem köti az Előszerződés-ajánlat.

A Vevő az Előszerződés-ajánlatot akként fogadhatja el, hogy az Előszerződés-ajánlat Schwarzmüller általi elfaxolásának/e-mailben történő megküldésének napjától számított 8 naptári napon belül cégszerűen aláírva faxon/e-mailen és postai úton a Schwarzmüllernek visszajuttatja.

Ebben az esetben az Előszerződés a felek között az abban foglalt tartalommal létrejön, amely alapján a felek az Előszerződésben ill. jelen ÁSZF II.2 pontjában megjelölt határidőig kötelesek egymással adásvételi szerződést kötni. Vevő az Előszerződés aláírásával egyidejűleg köteles az Előszerződésben meghatározott összegű foglaló fizetésére Eladó részére. Amennyiben a meghatározott összegű foglalót Vevő az Előszerződésben meghatározott ideig nem fizeti meg a Schwarzmüller részére, a Schwarzmüller jogosult az Előszerződéstől elállni. Eben az esetben Vevő kártérítésre, vagy egyéb igény érvényesítésére nem jogosult a Schwarzmüllerrel szemben.

Amennyiben a Vevő az Előszerződésben ill. jelen ÁSZF II.2 pontjában meghatározott határidő utolsó napjáig a végleges adásvételi Szerződést nem köti meg, a Schwarzmüller jogosult az Előszerződéstől elállni. Amennyiben a szerződés megkötésének elmaradásáért nem a Schwarzmüller a felelős, úgy Vevő a foglalóként fizetett összeget elveszíti. A Schwarzmüller elállási jogának gyakorlása után az adásvétel tárgyát értékesítheti harmadik személyek részére, ez nem érinti Vevőnek a foglalóra vonatkozó kötelezettségeit.

Az Előszerződésben foglaltak kötelezőek a felekre nézve. Felek az Előszerződésben foglaltakat csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják. Szerződésmódosításnak számít az elfogadott műszaki leírás szerinti kivitelhez képest a Vevő által igényelt bármely változtatás is.

Az interneten, prospektusokban, vagy bármilyen reklámanyagban megjelenő hirdetések nem minősülnek ajánlattételnek és így nem kötelező érvényűek a Schwarzmüllerre nézve, amenynyiben nem kerül kifejezetten az ajánlati kötöttség meghatározásra. A reklámanyagokban megjelenő esetleges nyomdahibákért a Schwarzmüller nem vállal felelősséget.

II.2. Adásvételi Szerződés létrejötte

A Schwarzmüller a jármű elkészültéről írásban értesíti a szerződő felet („Készrejelentés”) és meghatározza azt a legkésőbbi időpontot, amikor a Vevő a végleges adásvételi Szerződés aláírását követően a járművet átveheti. A végleges adásvételi Szerződés aláírásának és a jármű átadás-átvételének legkésőbbi időpontja eltérő megállapodás hiányában a Készrejelentéstől számított 15 nap.

Felek az Előszerződésnek megfelelően a jármű átadás-átvétele előtt megkötik a jármű átruházására irányuló egyedi adásvételi Szerződést, amely tartalmazza a jármű alvázszámát, a vételárat, az átadás-átvétel időpontját, a kárveszély átszállásának időpontját (amennyiben a felek jelen ÁSZF-től eltérően állapodnak meg), továbbá a szükség szerint egyéb feltételeket.

A Schwarzmüller és a Vevő megállapodnak, hogy a jogszabályi feltételek betartása mellett a Vevő jogosult az Előszerződés megkötése után az Előszerződést egy, az adásvételt finanszírozó társaságra átruházni. Ebben az esetben az egyedi adásvételi Szerződés a Schwarzmüller és a finanszírozó társaság között kerül megkötésre, az Előszerződésben rögzített feltételeknek megfelelően.

II.3 A szerződés tartalma

A Schwarzmüller a szállítási időtartam alatt fenntartja magának a konstrukciós és formai változtatások jogát. A súlyokról, üzemeltetési költségekről stb. szóló leírásokban, illetve az adásvételi Szerződésben szereplő adatokat megközelítő adatoknak kell tekinteni. A nem jelentős konstrukciós és formai változtatások, valamint a súlyokkal és üzemeltetési költségekkel stb. kapcsolatos nem jelentős eltérés szerződésszerű teljesítésnek minősül, és így a Vevőt nem jogosítja fel különösen az elállásra, vagy bármely egyéb jog érvényesítésére a Schwarzmüllerrel szemben. A Vevő köteles bizonyítani, hogy az eltérés jelentős.

III. Árak

A Schwarzmüller az irányadó vételárat („Ár”) az Előszerződés-ajánlatban rögzíti, ez az Ár válik az Előszerződés és a Szerződés részévé, az alábbi rendelkezések figyelembe vételével. Az Árak a gyártó telephelyén történő átvételre érvényes nettó árak, fuvarköltség és esetleges biztosítás nélkül. Amenynyiben a felek külön, kifejezetten megállapodnak a Schwarzmüller biztosítási kötelezettségében, úgy az Ár a biztosítás díját is tartalmazza. A Schwarzmüller jogosult az Előszerződés-ajánlat kiküldése és az átadás-átvétel időpontja között bekövetkezett önköltség emelkedés megfelelő mértékével egyoldalúan növelni az Árat, függetlenül az Előszerződésben rögzített Ár összegétől.

Amennyiben az adásvétel tárgyára a Schwarzmüller listaárai vonatkoznak, és az Előszerződés-ajánlat, valamint az átadás-átvétel időpontja között a listaárak emelkedtek, a Schwarzmüller jogosult az Előszerződés-ajánlatban megadott, illetve az Előszerződésben rögzített Árat a listaárak emelkedésének megfelelő összeggel egyoldalúan megnövelni. Egyéb áruknál, különösen az egyedi gyártások esetében a az Előszerződésben, valamint az egyedi Szerződésben kikötött Ár érvényes azzal, hogy a Schwarzmüller jogosult a szerződéskötés és az átadás-átvétel időpontja között bekövetkezett önköltség emelkedésének megfelelő mértékkel egyoldalúan növelni az Árat. A Szerződéskötés költségei a Vevőt terhelik.

A Schwarzmüller nem köteles a Vevő módosítási igényeit elfogadni. Amennyiben a Schwarzmüller elfogadja a Vevő módosítási igényét, úgy a Schwarzmüller jogosult az Előszerződés / Szerződés Vevő általi módosításáért bruttó 200 Euro díjat felszámítani. A Schwarzmüller ezen az összegen kívül jogosult a módosítás miatt felmerült kárát/költségeit is érvényesíteni a Vevővel szemben, különösen a módosítás nyomán felmerült munka- és anyagköltségeit. A Schwarzmüller jogosult az Előszerződéstől és/vagy a Szerződéstől elállni, illetve jogosult a vételár részbeni vagy teljes fizetését a gyártás megkezdése előtt követelni, amennyiben az Előszerződés után és az átadás-átvétel időpontja között olyan körülmények válnak ismertté a Vevő gazdasági viszonyait illetően, amelyek miatt a vételár követelés kielégítése már nem tűnik biztosítottnak.

IV. Fizetési feltételek

Kifejezett, írásos megállapodás hiányában a Schwarzmüller vételár-követeléseinek kifizetése az adásvételi Szerződés megkötésével egyidejűleg, eltérő rendelkezés hiányában legkésőbb a jármű átadás-átvételét megelőzően esedékes. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a Schwarzmüller a járművet mindaddig nem köteles átadni, amíg az Árat a Vevő maradéktalanul meg nem fizette a Schwarzmüller részére.

Az Ár az Előszerződésben meghatározott összegű és kifizetett foglaló összegével csökken.
A fentiektől eltérően Banki finanszírozás esetén a Schwarzmüller a foglalóról jóváíró számlát bocsát ki és a már kifizetett vételár részt / foglalót közvetlenül a finanszírozó társaságnak utalja át, így a III. pontban meghatározott – foglaló összegével nem csökkentett – teljes Ár válik esedékessé a jármű Vevő részére történő átadás-átvételét követően. A fizetés minden költsége a Vevőt terheli.
Fizetési késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdései szerinti késedelmi kamat és behajtási költségátalány megfizetésére köteles.

A fizetés – ellenkező megállapodás hiányában – banki átutalás útján történik. A banki átutalással történő fizetés esetén a teljesítés időpontja annak a napnak felel meg, amely napon a fizetendő összeget a Schwarzmüller bankszámláján jóváírják. A Schwarzmüller a csekk vagy váltó formájában felajánlott fizetést indokolás nélkül elutasíthatja.

A Vevőt sem visszatartási jog, sem viszontköveteléseinek beszámítási joga nem illeti meg, különösen a jótállási/szavatossági igények nem szolgálhatnak alapul az esedékes fizetések visszatartására vagy ellenkövetelések beszámítására.

A Vevő fizetési kötelezettségét kizárólag a Schwarzmüller, vagy a Schwarzmüller által írásban megjelölt más személy vagy társaság részére történt fizetés útján teljesítheti. A Vevő hozzájárul, hogy minden, általa teljesített fizetés először a kamatok és egyéb mellékköltségek kiegyenlítésére, majd a javítási költségek és alkatrész költségek fedezésére, és végső soron a vételár követelés kiegyenlítésére kerüljön felszámításra.

Több Vevő a Schwarzmüller felé egyetemlegesen felel.

V. Visszatartási jog

A Schwarzmüller jogosult a felek között fennálló üzleti kapcsolatból a Vevővel szembeni összes követelésének kielégítéséig saját teljesítését visszatartani. A Schwarzmüller visszatartási joga tehát a Vevő tartozásának mértékétől függetlenül vonatkozik minden, a Vevő részére értékesítendő árura. Kifejezett írásos megállapodás vagy a fenti rendelkezéstől eltérő kógens jogszabályi rendelkezés esetén az utóbbiak irányadók.

VI. A tulajdonjog fenntartása

A Schwarzmüller a Vevő vételár fizetési kötelezettségének teljes kiegyenlítéséig fenntartja a tulajdonjogát az adásvételi Szerződés tárgyán/tárgyain. A Schwarzmüller tulajdonjog fenntartásra irányuló joga nem érinti a Schwarzmüller IV. és V. pontból eredő jogait, ideértve, hogy az adásvétel tárgyát/tárgyainak átadását a Vételár teljes kifizetéséig megtagadja. A Schwarzmüller jogosult a törzskönyvet a tulajdonjog fenntartás idejére magánál tartani.

VII. Szállítás

A szállítási határidők – amennyiben nem kerültek kifejezetten fix határidőként kikötésre – tájékoztató jelleggel kerülnek megadásra, amelyektől való eltérés, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon kívül, nem keletkeztet jogokat Vevő részére. Ennek megfelelően a Vevő nem jogosult a tájékoztató jelleggel megadott szállítási határidő túllépésére visszavezethető esetlegesen felmerült kárának megtérítését követelni a Schwarzmüllertől. A tájékoztató jelleggel megadott határidő több mint három hónappal való túllépése esetén a Vevő elállhat a Szerződéstől.

A tájékoztató jelleggel megadott szállítási határidő az Előszerződés aláírásának napján, de leghamarabb az Előszerződésben meghatározott foglaló összegének a Schwarzmüller bankszámláján történő jóváírásának napján valamint, amenynyiben ez az Előszerződésben ill. a Szerződésben nem került teljes körűen rögzítésre - a kivitelezés módjáról szóló teljes körű megállapodással kezdődik. Vevő tudomásul veszi, hogy egyedileg gyártott járművek esetén a Schwarzmüller a foglaló a Schwarzmüller bankszámláján történő jóváírásának időpontja előtt nem kezdi meg a gyártási folyamatot. Amenynyiben a Vevő az átadás-átvétel időpontja előtt az adásvételi Szerződés tárgyán/tárgyain bármiféle módosítást igényel, a szállítási határidőt (mind a fix, mind a tájékoztató jellegű határidőt) a módosítási igény Schwarzmüller általi elfogadásának napjától kell számítani.

VIII. Vis maior

Vis maior esetén, így különösen az üzemzavarok, sztrájkok, a Schwarzmüller vagy beszállítói gyártóműveinek bármilyen okból történő teljes vagy részleges leállása, illetve a rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás vagy veszélyhelyzet esetére kihirdetett különleges jogrend esetén a Schwarzmüller mentesül az Előszerződésből vagy Szerződésből eredő kötelezettségei alól. Ilyen esetekben a Vevő semmilyen jogcímen nem jogosult a Schwarzmüllerrel szemben igényérvényesítésre.

IX. A kárveszély átszállása

A kárveszély, ideértve a teljes vagy részleges megsemmisülés, valamint a meghibásodás, elveszés, sérülés, eltűnés veszélyét, az alábbiak szerint száll át a Vevőre:

a. a gyártó telephelyén történő műszaki átadás-átvétel esetén a jármű részletes átadás-átvételi jegyzőkönyvének aláírásának időpontjában ill. bank finanszírozás esetén a banki átadás-átvételi banki formanyomtatvány aláírásának időpontjában,

b. az adásvétel tárgya a Vevő székhelyére, telephelyére vagy más a Vevő által megadott helyre történő szállítása esetén az adásvétel tárgyának a fuvarozónak történő átadáskor, függetlenül attól, hogy a fuvarozót a Vevő vagy a Schwarzmüller bízta meg,

c. az adásvétel tárgyának a Vevő vagy az általa kijelölt vagy meghatalmazott harmadik fél részére történő átadásakor,

d. Vevő átvételi késedelme, vagy a Schwarzmüller általi viszszatartási jog jogszerű gyakorlása esetén az átvétel eredetileg megállapodott időpontjában.


X. Átadás-átvétel
X.1.Az átadás-átvétel időpontja

Az átadás-átvétel időpontja a Schwarzmüller Készrejelentésében megadott határnap. Amennyiben a Készrejelentés nem tartalmaz eltérő határnapot, úgy az átadás-átvétel időpontja Készrejelentéstől számított legfeljebb 15. nap.

X.2. Az átadás-átvétel módja

A Felek megállapodásától függően az Incoterms 2010 EXW vagy CIP alapján.

X.3. A Vevő megvizsgálási kötelezettsége

A Vevő köteles az adásvétel tárgyát az átadás-átvétellel egyidejűleg az átvétel helyszínén teljes körűen megvizsgálni. Amennyiben Vevőnek minőségi vagy mennyiségi kifogása van, azt a felek az átadás-átvétel időpontjában, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, illetve feladás esetén a Vevő az átvételt követő 8 napon belül köteles írásban jelezni a kifogásait. A vizsgálat jogáról való lemondást jelenti, ha a vizsgálatot a Vevő nem végzi vagy az adásvétel tárgyának megvizsgálása nélkül megbízást ad az adásvétel tárgyának feladására. A szállítás tárgya ekkor a Vevő vagy az általa meghatalmazott harmadik fél részére történő kiadással átvettnek és szabályszerűen leszállítottnak tekintendő.

Az átadás-átvételkor felismerhető hibákra vonatkozóan a Vevő csak abban az esetben érvényesítheti jótállási/szavatossági jogait, amennyiben elvégezte az e pontban rögzített megvizsgálási kötelezettségét és a hibák az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek, illetve a szállítás tárgyának feladása esetén a Vevő a hibákat az átvételtől számított 8 napon belül írásban jelezte (lásd ezzel kapcsolatban a jótállásra vonatkozóan a X. pontot is).

Az átadás-átvétel során nem felismerhető hibák tekintetében a Vevő köteles a megvizsgálást a lehető leghamarabbi időpontban elvégezni. Az ennek során megállapított hibákat haladéktalanul, de a felismerést követően legfeljebb 8 napon belül írásban közölni kell a Schwarzmüllerrel. A Vevő ugyancsak haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül köteles írásban közölni a Schwarzmüllerrel a később fellépő hibákat.

Amennyiben a Vevő nem vagy nem időben/megfelelően/teljes körűen teljesíti megvizsgálási vagy hiba-bejelentési kötelezettségét, az ilyen jellegű hibákra a jótállási, szavatossági vagy további igények kizártnak tekintendők.

Használt jármű adásvétele esetén a Felek megállapodnak abban, hogy a használt jármű a megtekintett/megvizsgált állapotban került átadásra és a Vevő nem jogosult utóbb felismert hibák vonatkozásában jótállási vagy szavatossági jogok érvényesítésére.

X.4. Szavatossági igényeken kívüli/túli alkatrészek viszszavásárlása

A Schwarzmüller akkor vásárol vissza olyan alkatrészeket, amelyek nem tartoznak szavatossági igényérvényesítés körébe, ha ezek szállítását követő 48 órán belül közlik a Schwarzmüllerrel a kért visszaadás indokait. A Schwarzmüller fenntartja a jogot arra, hogy indokolás nélkül elutasítsa az alkatrészek visszavásárlását. Amennyiben a Schwarzmüller a Vevő által jelzett igényre nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy a Schwarzmüller a visszavásárlást elutasítja. A Schwarzmüller fenntartja magának a jogot, hogy a jóváírást csökkentse az elszámolt bruttó ár 10 %-ával, a kezelési költségek kiegyenlítése céljából. A Schwarzmüller nem vásárol vissza olyan alkatrészeket, amelyeket a Schwarzmüller a Vevő részére egyedi kivitelezésben gyártott.

XI. A Vevő szerződésszegése

Ha a Vevő nem teljesíti a szerződést, különösen a vételárfizetésre vagy a jármű megadott határnapon vagy megadott határidőben történő átvételére vonatkozó kötelezettségét, a Schwarzmüller a teljesítésre, ideértve a jármű átvételére, 7 napos póthatáridőt szab. A póthatáridő eredménytelen eltelte után a Schwarzmüller kártérítést (ideértve elmaradt hasznot)követelhet és követelheti a teljesítést, vagy elállhat a szerződéstől és a kikötött vételár 10 %-ának megfelelő kötbért követelhet. A Schwarzmüller elállás esetén is követelheti a kötbéren felül felmerült kárának megtérítését, ideértve az elmaradt hasznot is. Elállás esetén a Vevő köteles a Schwarzmüller illetékes ügynökének elmaradt jutalékát megtéríteni; a jutalékot a Schwarzmüller a saját nevében követelheti.

A Schwarzmüller a Vevőt tájékoztatja arról, hogy a Vevő általi esetleges késedelmes fizetés, vagy a fizetés nem teljesítése a Schwarzmüllernél likviditási problémákat eredményezhet, amely azzal is járhat, hogy a Schwarzmüller nem képes harmadik felek (például bankok) felé fennálló kötelezettségeit határidőben teljesíteni.

A Schwarzmüllernek a Szerződésből, jelen ÁSZF-ből és jogszabályból eredő további jogait a fenti rendelkezések nem érintik.

A Vevő átvételi késedelme esetén a Schwarzmüller követelheti a Vevőtől a késedelem okozta költségei és ráfordításai megtérítését, a kárveszély továbbá az eredetileg megállapodott átvételi időpontban átszáll a Vevőre.

XII. Jótállás (és szavatosság)
XII.1 Jótállás

A jótállási igények érvényesítésének előfeltétele, hogy a Vevő teljes körűen betartsa a Schwarzmüller összes előírását az adásvétel tárgyának kezelésére vonatkozóan. Előfeltétel továbbá a Vevő általi rendeltetésszerű, szakszerű használat és tárolás, amelyre nézve vita esetén a Vevőt terheli a bizonyítás.

A Schwarzmüller csak a közvetlen szerződéses partnere, tehát az (első) Vevő felé vállal jótállást, a Schwarzmüller gyártmányú pótkocsik, felépítmények és különleges gépjárművek anyagának és kivitelezésének a technika mindenkori állása szerinti hibátlanságáért 250.000 km futásteljesítményig, de legfeljebb 2 évig. A jármű átadását követő 2 év eltelte után azonban mindennemű jótállás megszűnik. Amennyiben a Vevő 2 évnél hosszabb időtartamú jótállási feltételek mellett köt Szerződést, úgy a Szerződésben meghatározott feltételek irányadóak.

A jótállási igények érvényben tartásához szükséges (kötelező) a jármű átvételét követő 5 hét elteltével, de legfeljebb 10.000 km után az első szervizt elvégezni. Az első szervizt csak erre feljogosított személyzet (szakember) végezheti el. A jármű üzembentartója is jogosult az első szerviz elvégzésére megfelelő műhelyben és bizonyíthatóan képzett szakszemélyzettel, és jogosult ennek a szervizfüzetbe történő bejegyzésére. Az első szervizre vonatkozó átvizsgálás és karbantartás utasításait (pontjait) a szervizfüzet tartalmazza, ami a jármű üzembentartója (első Vevője) által részére átadásra került.

Az első szervizen túl további éves, szakszervizben történő átvizsgálás kötelező. Az éves szerviz a járműátadást követően 12, de legfeljebb 15 hónap vagy 125.000, de legfeljebb 150.000 km elteltével egy Schwarzmüller márkaszervizben teljesíthető. Az éves szervizt azonban a jármű átvételét követő naptári évben el kell végezni. Az esetleges elhasználódás esetén az alkatrészt meg kell őrizni és ki kell cserélni. Kizárólag a Schwarzmüller által gyártott, forgalmazott vagy jóváhagyott alkatrészeket lehet felhasználni. Ellenkező esetben a beavatkozás szakszerűtlen javításnak minősül, amely miatt a Schwarzmüller jótállási kötelezettsége megszűnik. Jótállási igényeket a Schwarzmüller csak akkor vesz figyelembe, ha azokat a hiba felismerését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül érvényesítik egy Schwarzmüller márkaszervizben, és a hiba oka bizonyíthatóan a konstrukcióra, a felhasznált anyagra vagy kivitelezésre vezethető vissza. A jótállási igény érvényesítésekor a Schwarzmüller szervizfüzet bemutatása kötelező.

A jótállást a Schwarzmüller választása szerint a portó- és fuvardíjmentesen beküldött alkatrészek kijavítása vagy azok kicserélése útján teljesítheti. A beépítésre és kiszerelésre fordított munkadíjakat és költségeket a Vevőnek kell viselnie. A Schwarzmüller nem vállal jótállást a nem általa gyártott alkatrészekre, de a Vevő kérésére az alkatrész gyártójával szemben a hiba miatt őt megillető igényeket engedményezi a Vevőre. Üvegtörés esetén a Schwarzmüller jótálláson belül csak kijavítást vállal. A jótállás a fényezéssel kapcsolatos hibákra csak abban az esetben terjed ki – és csak az adott jármű rész vonatkozásában –, ha a hiba anyaghibára vagy gyártási hibára vezethető vissza. A jótállás megszűnik, ha a Vevő nem követi a Schwarzmüller jármű kezeléséről szóló előírásait (üzemeltetési utasítások, kiegészítő dokumentációk és szervizfüzet). A jótállás nem érvényes:

 • a használati utasítás és a szervizfüzet előírásainak figyelmen kívül hagyása,
 • a gondatlanságból, balesetből vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő hiba,
 • a rendeltetésszerű használat során a természetes kopásból, elhasználódásból eredő hiba,
 • a megengedett összsúly vagy tengelynyomás túllépése,
 • a hibás jármű további használata és a hiba haladéktalan– legkésőbb a hiba felismerésétől számított 8 napon belüli bejelentésének elmulasztása,
 • az előírt szervizek bármelyikének elmulasztása,
 • a jármű az első két hónapon belül gőz- vagy magasnyomású mosóval való tisztítása,
 • az esedékes éves vagy km-óra szerinti szerviz elmulasztása,
 • a szerviz és karbantartási munkák nem erre feljogosított műhelyben történő elvégzése, vagy a szervizfüzetbe történő bevezetésének elmulasztása,
 • az adott időtartamra, illetve hibára a jótállási csomag érvénytelensége vagy a jótállási idő lejárta,
 • a járművön jogosulatlan átépítés végzése,
 • a Schwarzmüller által nem engedélyezett agresszív/veszélyes anyag szállítása (pl. sav, lúg) esetén.

Használt járművek esetén Schwarzmüller nem vállal jótállást. A javítási munkákért a Schwarzmüller 6 hónapig vállal jótállást. A jótállási idő alatt harmadik fél részére történő járműeladás esetén a Schwarzmüller valamennyi jótállási kötelezettsége megszűnik.

XII.2 Szavatosság

A Schwarzmüller a Vevő hibás teljesítésből eredő szavatossági igényeit a Schwarzmüller választása szerint kijavítás vagy kicserélés útján teljesíti.

A Vevő elállásra vagy árleszállításra vonatkozó igényei kizártak.
A Vevő szavatossági igényeinek elévülési határideje 1 év.

XIII. Kártérítés és termékfelelősség

A Schwarzmüller kizárja kártérítési felelősségét, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozást. Jelen kártérítés kizárás nem érinti a termékfelelősségi igényeket.

A Schwarzmüller kártérítési felelősségének kizárása különösen az alábbi esetekre vonatkozik:
- amennyiben a Vevő saját veszélyére az adásvétel tárgyának a Vevő székhelyére, telephelyére vagy más a Vevő által megadott helyre történő szállítását kéri a Schwarzmüllertől, a Schwarzmüller nem vállal felelősséget a feladót terhelő kötelezettségek megszegéséből eredő kárért;
- a Schwarzmüller a jogszabályban megengedett kereteken belül kizárja a felelősséget a javítás időtartama alatt a Schwarzmüller birtokában, de Vevő tulajdonában álló tárgyak tűz, víz, betörés, lopás, fosztogatás vagy azok tönkremeneteléért, elvesztéséért vagy megsérüléséért.

Az adásvétel tárgya azt a biztonságot nyújtja, amely elvárható az engedélyezési előírások, kezelési utasítások, a gyártó által a szállítás tárgyának kezeléséről adott előírások (üzemeltetési utasítás) alapján (különös tekintettel az előírt felülvizsgálatokra), valamint az egyéb megadott utasítások alapján. A leírásokban a súlyokról, üzemeltetési költségekről, stb. megadott adatok megközelítő értékeknek tekintendők, és nem kötelező érvényűek.

Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokban a Ptk. 6:541. §-a (felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért) nem alkalmazandó. A vezető tisztségviselő által e jogviszonyával összefüggésben a másik félnek okozott károkozásért kizárólag a társaság felel. E rendelkezés nem érinti a Ptk. 6:541. §-án kívüli, felelősségre vonatkozó más jogszabályi rendelkezések alkalmazhatóságát.

XIV. Bizalmas információ/Adatvédelem

A jótállási, szavatossági, ill. kártérítési igények elbírálása céljából a Schwarzmüller vagy az általa felhatalmazott partner jogosult vizsgálni az ezen igények értékeléséhez szükséges adatokat (pl. az elektronikus adatrögzítő berendezések leolvasása). Ennek megfelelően a Vevő hozzájárul ezen adatoknak az itt meghatározott célból történő a Schwarzmüller általi megismeréséhez és kezeléséhez, továbbá a Vevő kötelezi magát minden vizsgálati intézkedés tűrésére.

Felek a létrejött Előszerződés, valamint a Szerződés tartalmát és körülményeit, valamint az ezekkel összefüggő kereskedelmi és műszaki adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Jelen bekezdés rendelkezése vonatkozik az elektronikusan továbbított adatokra is. Az elektronikusan továbbított adatokat csak a szerződés céljára szabad felhasználni.

A Vevő köteles harmadik személyekkel szemben bizalmasan kezelni a szerződő felek között létrejött jogviszonnyal kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információt, üzleti tikot. Schwarzmüller a munkavállalóit a mindenkor érvényes uniós és magyar előírások szerint titoktartásra kötelezte. A Vevő köteles hasonló kötelezettséget előírni saját munkavállalói, ill. alávállalkozói számára is. Jelen rendelkezés már az Előszerződés-ajánlatra is kiterjed és a felek közötti jogviszony megszűnése után is érvényben marad.

A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy minden őt érintő személyes adat, amelyet Schwarzmüller a szerződéses kapcsolat keretein belül gyűjt, (automatikusan) feldolgozásra, továbbításra és tárolásra kerüljön. Az adatfeldolgozás és továbbítás célja a megbízások lebonyolítása. Az adatfeldolgozás és adattovábbítás kizárólag a szerződéses megrendelések teljesítésével kapcsolatban valósul meg.
A személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartamára és azon túlmenően a törvényileg meghatározott megőrzési ideig, igények érvényesítéséig vagy azok elhárításáig kerülnek megőrzésre. A felek kifejezetten vállalják, hogy a rendeltetésszerű adatfeldolgozás és-tárolás alapelveit, valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatban valamennyi vonatkozó uniós és nemzeti szabályozást betartják
Vevő jogosult arra, hogy kérésére a Schwarzmüller helyesbítse, törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ill. korlátozza az adatkezelést, továbbá a vonatkozó jogszabályok szerint megilleti a tiltakozáshoz való jog. Elérhetőek vagyunk a gdpr@schwarzmueller.com e-mail címen. A személyes adatok védelmének jogát illetően további információk tekintetében hivatkozunk az adatvédelmi nyilatkozatunkra, amely letölthet a www.schwarzmueller.com honlapunkról.

Schwarzmüller nem vállal felelősséget harmadik személyek olyan adatvédelmi előírásaiért vagy intézkedésiért, melyek honlapja vagy linkje a Schwarzmüller honlapján vagy applikációján keresztül érhetők el.

Felek kötelezik magukat arra, hogy betartják az adatvédelmi jogszabályokat, különösen az adatfeldolgozás, adatkezelés és adattárolás tekintetében.

XV. Záró rendelkezések

A Vevővel megkötött Előszerződésből, Szerződésből közvetlenül vagy közvetve eredő minden vita esetére – ideértve a szerződés fennállásáról vagy fenn nem állásáról szóló vitát is – a felek a pertárgyértéktől függően a Budakörnyéki Járásbíróság, valamint a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Minden szerződésre a magyar jog irányadó, a kollíziós rendelkezések, valamint az ENSZ áru-adásvételi jogának kizárásával.

Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése egészen vagy részben érvénytelennek bizonyul, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezéseket olyan szabályozásokkal kell pótolni, amelyek a lehető legjobban teljesítik az eredetileg szándékolt gazdasági célt.

Jelen ÁSZF hivatalos nyelve a magyar. A Vevő kijelenti, hogy a magyar nyelvet ismeri, a jelen ÁSZF rendelkezéseit érti és elfogadja.

Felek elfogadják, hogy a jogok és kötelezettségek nem feltétlenül azonos arányban illetik és terhelik a szerződő feleket. Ennek ellenére, felek alapos mérlegelést követően kötötték meg a szerződést és kizárják a feltűnő értékaránytalanság miatti megtámadási jogot.

A Schwarzmüller jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amennyiben a módosítás nem eredményez a Vevőre nézve hátrányosabb feltételeket. A módosított feltételek a Vevővel való közléssel lépnek hatályba.

Jelen ÁSZF bármely fél részére történő megküldése nem minősül ajánlatnak a Schwarzmüller részéről.

Felek a kapcsolatot az általuk kijelölt és másik féllel közölt kapcsolattartókon keresztül tartják, más személy még a képviselt magatartása alapján sem tekinthető képviselőnek, így a felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:18. § (2) bekezdésének alkalmazását.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2018.05.15.